بندرعباس مال - اجاره مشاعات
اجاره مشاعات

اجاره فضاهای مشاعات در مجتمع بندر عباس مال


مجتمع بندر عباس مال در نظر دارد تعداد محدودی از فضاهای مشاعات برای استقرار استندهای تبلیغاتی فروش در اختیار واحدهای واجد شرایط بصورت اجاره قرار دهد. لذا تقاضا کنندگان می‌توانند درخواست خود را به دو روش ارسال نمایند.


1- از طریق وب‌سایت

2- مراجعه ی حضوری به امور کاربران و تکمیل فرم تقاضا 


اولویت با تقاضاهایی می‌باشد که توان فعالیت بیشتری داشته باشد.