بندرعباس مال - خدمات مشتریان
پارکینگ مجموعه

اگر تصمیم دارید با وسیله شخصی به بندرعباس مال بروید، بهتر است بدانید که این مجموعه دارای 1000 پارکینگ عمومی و پارکینگ اختصاصی در زیر زمین و بام بوده که دسترسی به بام مجتمع برای پارک خودرو با استفاده از رمپ احداث شده و در شمال پروژه می‌باشد. یک آسانسور خودرو نیز در مواقع اضطراری جهت تخلیه پارکینگ تعبیه شده است. همچنین در این پارکینگ خدمات کارواش نانو در محل پارک ارائه داده میشود.

مسیرهای دسترسی